» Oefeningen Skateboardsyndicaat

Hieronder staan de oefeningen die horen bij de hoofdstukken van 'Het skateboardsyndicaat'. Ze zijn ook terug te vinden (in pdf en mooie lay out) op www.gripopdegroep.nl.

Norm: Je veilig voelen

‘Het skateboardsyndicaat’ – Hoofdstuk 1 - Verhuisd

Auteur: René van Engelen

Doel:

Leerlingen formuleren normen over hoe je met nieuwe leerlingen omgaat (en impliciet ook met elkaar).

Toelichting:

Er komen regelmatig nieuwe leerlingen op school. Vaak zijn er ook in de klas kinderen die later op school ‘ingestroomd’ zijn en ervaringen hiermee hebben. Starten op een nieuwe school is een spannend en ingrijpend moment; wie zijn de anderen, zouden ze mij aardig vinden? Ervaringen van een vorige school spelen een belangrijke rol. De nabespreking is zeer belangrijk.

Voorbereiding:

Lees hoofdstuk 1 van het boek goed door en bepaal waar accenten komen. Bedenk welke leerlingen als eerste het woord krijgen na het verhaal (zie paragraaf 5.7 uit ‘Grip op de groep’).

Lees de vragen goed door.

Zet de leerlingen vooraf in een kring.

Uitvoering:

·         Vertel de leerlingen als ze in de kring zitten, dat het eerste hoofdstuk van ‘Het skateboardsyndicaat’  voorgelezen gaat worden en dat er daarna over gepraat gaat worden.

·         Lees hoofdstuk 1 voor.

Nabespreking:

·         Tim en Nicole komen Frank voor het eerst tegen op het pleintje. Hoe vind jij dat ze met Frank omgaan bij hun eerste ontmoeting?

·         Frank gaat voor het eerst naar zijn nieuwe school. Hoe zou een nieuwe leerling zich voelen als hij voor het eerst op het schoolplein staat?

·         Hoe vind je dat Duncan, Sjonnie, Marit en Veronica met Frank omgaan op het schoolplein?

·         Hoe zou je zelf graag benaderd willen worden als je nieuw op een school zou komen?

·         Is iemand wel eens naar een andere school gegaan? Hoe was dat?

·         Als kinderen elkaar niet kennen, zijn ze niet altijd even aardig tegen elkaar. Heb je enig idee hoe dat komt?

 

 

Norm: Je veilig voelen

‘Het skateboardsyndicaat’ – Hoofdstuk 2 - Spoedoverleg

Auteur: René van Engelen

Doel:

Leerlingen formuleren positieve normen over leiderschap, bedreigen, buitensluiten en bang zijn.

Toelichting:

In een negatieve groep komt pestgedrag voor. In het verhaal is het duidelijk dat Duncan een negatieve leider is. Daartegenover staat Raymond, een positieve leider, een gezagsdrager. In dit hoofdstuk van ‘Het skateboardsyndicaat’ komt duidelijk naar voren dat er andere normen heersen in de twee groepen 7. Een aantal daarvan kunnen de leerlingen benoemen voor hun eigen groep. Behalve leiderschap komen hier ook buitensluiten, bang zijn en bedreigen aan de orde.

Voorbereiding:

Lees hoofdstuk 2 van het boek goed door en bepaal waar accenten komen. Bedenk welke leerlingen als eerste het woord krijgen na het verhaal (zie paragraaf 5.7 uit ‘Grip op de groep’).

Lees de vragen goed door.

Zet de leerlingen vooraf in een kring.

Uitvoering:

·         Vertel de leerlingen als ze in de kring zitten, dat het eerste hoofdstuk van ‘Het skateboardsyndicaat’  voorgelezen gaat worden en dat er daarna over gepraat gaat worden.

·         Lees hoofdstuk 2 voor.

Nabespreking:

·         Sandra heeft thuis niet verteld dat Duncan en zijn vrienden lijm in haar haar hadden gedaan. Ze heeft gezegd dat ze met een schaar had zitten spelen. Frank snapt er niet van. Kun jij vertellen waarom Sandra thuis niet de waarheid heeft verteld. Wat vind je daarvan?

·         Hoe vind je het voor Frank dat Duncan en zijn vrienden zo met hem omgaan?

·         Wat vind je van Duncan in dit verhaal?

·         Duncan is de leider van zijn groepje vrienden. Doet hij dat goed?

·         Wat vind je van Veronica, Sjonnie en Marit?

·         Frank wordt door Duncan en zijn vrienden buitengesloten. Wat vind jij van buitensluiten?

·         Ben je zelf wel eens buitengesloten of ken je een voorbeeld van iemand die is buitengesloten?

·         Hoe voelde dat?

·         Is Raymond een leider? Hoe weet je dat?

·         Wanneer is iemand een goede leider?

·         Aan het einde van dit hoofdstuk wordt Frank bedreigd. Wat vind jij daarvan?

·         Ben je zelf wel eens bedreigd of ken je een voorbeeld van iemand die is bedreigd door andere kinderen.

·         Hoe voelde dat?

·         Hoe zou jij reageren als een leerling uit onze klas een andere leerling bedreigd?

Norm: Je veilig voelen

‘Het skateboardsyndicaat’ – Hoofdstuk 3 - Teruggepakt

Auteur: René van Engelen

Doel:

Leerlingen spreken zich uit over pesten.

Toelichting:

In een negatieve groep komt pestgedrag voor. In dit hoofdstuk van ‘Het skateboardsyndicaat’ komen verschillende pestvormen voor: dreigen/bang maken, cyberpesten en fysieke mishandeling. In het verhaal komt ook naar voren dat een pester eigenlijk  onzeker is en dan ook vaak steun zoekt van anderen. Zo pakt Duncan Frank niet alleen, maar met zijn vrienden.

De kinderen krijgen in deze oefening de gelegenheid zich uit te spreken over pesten. In de groep kunnen kinderen zitten die gepest zijn. Hou hier rekening mee. Laat kinderen die in het verleden hebben gepest liever NIET aan het woord. Als zij aan het woord komen, zeker als eerste, zouden ze stoer gedrag kunnen vertonen en direct de positie van pestkop innemen richting mogelijke zondebokken (zie hoofdstuk 3 van 'Grip op de groep’).

Het is verleidelijk om in een dergelijk gesprek met een groep pestkoppen eens goed op hun nummer te zetten. Dit werkt echter averechts. Ditzelfde geldt voor het na de oefening apart nemen van een voormalige pestkop. Laat de oefening zijn werk doen en laat de groep de positieve norm uitspreken. De (voormalige) pestkop hoort deze echt. Dwing hem niet in het defensief. Natuurlijk geldt dit niet als een kind pestgedrag tijdens de oefening vertoont: direct uitspreken dat je dat afkeurt. Laat de groep dit ook afkeuren. Besteedt er daarna geen aandacht meer aan.

Voorbereiding:

Lees hoofdstuk 3 van het boek goed door en bepaal waar accenten komen. Bedenk welke leerlingen als eerste het woord krijgen na het verhaal (zie paragraaf 5.7 uit ‘Grip op de groep’). Zoek van te voren uit of er kinderen in de groep zitten die zijn gepest. Als zij hun vinger op steken om iets te zeggen (liefst iets verder op in het nagesprek) geef je hen zeker de beurt. Bepaal ook of er kinderen in de groep zitten die hebben gepest en/of een potentiële dictator zijn (zie hoofdstuk 3 uit ‘Grip op de groep’). Geef hen NIET het woord. Geef kinderen met (enig) aanzien en een positief zelfbeeld het eerste het woord na het voorlezen.

Lees de vragen goed door.

Je kunt kiezen voor een kringvorm, maar tijdens het voorlezen is een plek achter een eigen tafeltje ook prima (of zelfs beter).

Uitvoering:

·         Vertel de leerlingen als ze in de kring zitten, dat het derde hoofdstuk van ‘Het skateboardsyndicaat’  voorgelezen gaat worden en dat er daarna over gepraat gaat worden.

·         Lees hoofdstuk 3 voor.

Nabespreking:

·         Welke drie vormen van pesten ben je in het verhaal tegen gekomen?

·         Wat vind je van het ‘cyberpesten’ via internet? Is dat extra gemeen?

·         Waarom zeggen de kinderen in de klas niets als de juf vraagt wie Spikeman is? Iedereen weet het toch?

·         Duncan staat na schooltijd Frank op te wachten. Wat vind je er van dat hij dat met drie anderen doet? Waarom zou Duncan dat niet alleen doen?

·         Wie is er wel eens gepest (dreigen, lelijke dingen zeggen, cyberpesten, ‘gepakt’) en wil dat vertellen aan ons?

·         Hoe voelde dat?

Laat andere kinderen reageren en hun mening geven (niet degenen die ooit hebben gepest!).

·         Hoe zou jij reageren als een leerling uit onze klas zou pesten?

 

Norm: Respecteer elkaar

‘Het skateboardsyndicaat’ – Hoofdstuk 4 – Het skateboardsyndicaat

Auteur: René van Engelen

Doel:

Leerlingen spreken zich uit over vriendschap.

Toelichting:

Vriendschap is geen eenduidig gedefinieerd begrip. Kinderen denken er ook verschillend over. Meisjes blijken vaker dan jongens behoefte te hebben aan een echte hartsvriendin waar ze een diepere relatie mee hebben. Deze uit zich in het samen praten en schrijven (sms, e-mail, enz.) met elkaar. Jongens hebben vaker vriendschappen in groepsvorm. Deze vriendschap uit zich in het ‘samen dingen doen’.

Vriendschappen waarbij andere kinderen buitengesloten worden zijn negatief voor de groepsontwikkeling. Vriendschappen waarbij niemand in het groepsfunctioneren buitengesloten wordt en waar er binnen de groep respect is voor deze vriendschap zijn juist prima bouwstenen voor een positieve groep.

Kinderen met een negatief zelfbeeld (onzeker) en leidinggevende capaciteiten kunnen ook ‘vrienden’ (meelopers en intriganten, zie ‘Grip op de groep’ hoofdstuk 3) om zich heen verzamelen waardoor ze zich sterker voelen. Deze vorm van vriendschap moet in deze oefening buiten beeld blijven.

Het gaat er in deze oefening om dat de kinderen samen het begrip vriendschap positief definiëren binnen de groep.

Voorbereiding:

Lees hoofdstuk 4 van het boek goed door en bepaal waar accenten komen. Bedenk welke leerlingen als eerste het woord krijgen na het verhaal (zie paragraaf 5.7 uit ‘Grip op de groep’). Kijk van te voren of er kinderen zijn met hechte vriendschappen. Zij kunnen hier (zeker bij de laatste vraag uit de nabespreking) iets over vertellen. Bepaal van te voren of er een potentiële dictator met meelopers in de groep aanwezig is. Laat hen NIET aan het woord. Wees er op bedacht dat kinderen uit de klas hun gedrag uit vorige jaren zouden kunnen benoemen.

Lees de vragen goed door.

Je kunt kiezen voor een kringvorm, maar tijdens het voorlezen is een plek achter een eigen tafeltje ook prima (of zelfs beter).

Uitvoering:

·         Vertel de leerlingen als ze in de kring zitten, dat het vierde hoofdstuk van ‘Het skateboardsyndicaat’  voorgelezen gaat worden en dat er daarna over gepraat gaat worden.

·         Lees hoofdstuk 4 voor.

 

Nabespreking:

·         Hoe vind je dat de kinderen van groep 7 van De Vlielandschool met Frank omgaan als hij op het pleintje bij Mark?

·         Wie zijn de vrienden van Frank?

·         Wanneer is iemand een echte vriend?

·         Wat vind je van het idee van Yuri?

·         Is wat groep 7 van De Vlielandschool doet ook vriendschap?

·         Raymond gaat naar Duncan om er voor te zorgen dat Frank niet meer gepest wordt. Duncan durft niet tegen Raymond op. Kun je vertellen waarom Duncan niet durft?

·         Is wat Raymond doet ook een teken van vriendschap? Waarom?

·         Kun je zelf een voorbeeld geven van vriendschap?


[ terug... ]Omhoog

Maak vrienden

Contact

  • Voor contact over interim management, maatwerktrajecten, lezingen, workshops, congresbijdragen, e.d.: mail naar r.engelen9@chello.nl of gebruik de contactknop en vul het contactformulier in. Ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op.

Bestellen boeken

  • De boeken 'Grip op de groep' en 'Bouwen aan je groep' zijn via elke reguliere (online) boekhandel te bestellen. 'Het Skateboardsyndicaat' is een print on demand boek en te bestellen via Boekscout.nl

Cursus Grip op je groep

  • Bij Medilex onderwijs kun je de drie daagse cursus 'Grip op je groep' volgen. In het begin van het schooljaar word je zo meegenomen in het groepsvormende proces. Ik geef de cursus zelf. Ga naar Medilex.nl

Media: De Monitor 1

  • De werkdruk in het onderwijs neemt toe. In 2016 gaf ik een interview aan het KRO-NCRV programma De Monitor hierover: Ga naar De Monitor en kijk Actie voer ik dan ook mee. Zie dit filmpje bij De Monitor, waar ik mijn mening geef over het beleid van Den Haag: Ga naar De Monitor en kijk

René in de media: AD

  • Jongens: ze maken van een Barbie een machinegeweer. Over het feit dat jongens het structureel slechter doen dan meisjes in het Nederlands onderwijs. Ga naar AD.nl

Media: De Monitor 2

  • Financiering van het onderwijs: we komen er niet met hoe de financiering nu loopt. Ik vind het houtje-touwtje wat we als schooldirecties moeten doen. In 2017 gaf ik hierover een interview aan Teun van der Keuken bij het KRO-NCRV programma De Monitor. Ga naar De Monitor en kijk

Website Grip op de groep

  • Op deze site is informatie te vinden over de boeken Grip op de groep, Het skateboardsyndicaat en Bouwen aan je groep. Er staan extra oefeningen op de site, de leskaarten bewegingsonderwijs, tools bij de boeken en links. Ga naar gripopdegroep.nl

Copyright 2002-2018